Děkujeme!

Jménem našeho sdružení Průhonice pro život děkujeme občanům, kteří nám dali svůj hlas, i všem, kteří přišli k volbám. Naše práce volbami neskončila, naopak teprve nyní začíná. Slibujeme, že o nás uslyšíte mnohem dříve a mnohem častěji, než jednou za čtyři roky před volbami.

Občané, kteří by měli chuť k práci na radnici např. v komisích a výborech, případně o jinou formu spolupráce na budoucnosti obce, nás mohou kontaktovat na: sdruzeni@pruhoniceprozivot.cz.

Uděláme vše proto, abychom vás nezklamali a aby se v následujících letech obec posunula směrem ke svým strategickým cílům v ohledu snížení tranzitní dopravy a zlepšení životního prostředí.

Falešná úřední deska a jiné pohádky

K poslednímu letáku PHR se asi nemá cenu mnoho vyjadřovat, ale činíme tak, aby to nevypadalo, že jsou uvedená nařčení pravdivá. Níže jsou autentické kopie úřední desky z webu obce ze dne 4.7.2018. Vzhledem k tomu, že nenapadáme aparát úřadu, ale strategické směřování zastupitelstva k rozsáhlé výstavbě, bylo by těžké hledat naší motivaci, abychom je pracně falšovali, nic by nám to nepřineslo. Kdyby se možná kolegové z PHR pobavili se správcem obecního webu, zjistili by možná, že za „falšováním“ stojí nějaké banální nastavení programu. Pravdou je, že když jsme pochopili, že se jedná o chybu a nikoli záměr, z našeho webu jsme tyto kopie stáhli.

Datum zmenšený 2

 

 

Datum zmenšený

Hluk se měřil, když byla Říčanská uzavřená, těžko to lze zpochybnit a vyhodnocení lze s důvěrou ponechat na voličích:

Mail Borovičková

Co se týče našeho údajného napadání školy, celý zpochybněný odstavec zní takto:

„V rámci našeho přesvědčení, že bohatstvím obce jsou občané a ne beton, asfalt a plechové krabice, se hodláme zaměřit i na kvalitu vzdělání, které považujeme za jednu z největších hodnot. S většinou občanů se jistě shodneme, že kvalita školy není dána její velikostí, počtem učeben ani tělocvičen, nýbrž schopnostmi a znalostmi učitelů. S mnohými se bohužel shodneme i na tom, že ZŠ Průhonice má v tomto ohledu ještě kus cesty před sebou. Proto budeme všemožně podporovat zvyšování úrovně výuky tak, aby obyvatelé Průhonic nebyli motivováni vozit svoje děti do jiných obcí.“

Pozornější čtenář snadno rozpozná, že použití slov „beton, asfalt a plechové krabice“ má symbolizovat dnešní cílení vedení radnice na výstavbu a představuje naopak kontrastní vyjádření k nehmotné, ale o to možná důležitější hodnotě vzdělání. Že je situace ve škole těžká, to víme a radnice by se tomu měla více věnovat.

Podobně je vytržen z kontextu je i výrok o tom, že ani v případě nepravděpodobného neúspěchu obce u soudu s developerem nehrozí obci žádná pohroma. Kolegové z PHR zapomněli citovat i začátek napadeného vyjádření, kde píšeme, že je nejdříve potřeba využít minimálně tři další možnosti redukce zóny, které nám český právní řád dává.

Výjezd na Říčanskou má omezit tranzitní dopravu v ulici Tulipánová? Uvažoval už někdo o umístění značky Průjezd zakázán? Je opravdu nutné kvůli tomu stavět výjezd na Říčanskou z komerční zóny?

 

Stavět se musí!

Podobně jako ve významnějších obcích se i u nás zapojili do volební kampaně developeři a narazili jsme na několik poměrně překvapivých tvrzení, které by tedy měly vyvolávat dojem, že stavět se musí, není vyhnutí a je to tak správné. Tyto útoky nemůžeme brát jinak, než jako potvrzení správnosti našeho postupu. Zde uvádíme na pravou míru alespoň jejich hlavní teze:

 1. My se na křesla v zastupitelstvu netřeseme a pokud by dnešní reprezentace dodržovala sliby dané občanům a byla ochotna svoje plány výstavby na orné půdě korigovat v zájmu životního prostředí, nemuseli bychom dnes občany obtěžovat volební kampaní.
 2. Developer postavil pro Průhonice novou čističku. Nepostavil ji ale hlavně pro sebe, protože ta stará neměla dostatečnou kapacitu? Nemusel položit nový asfalt, když už ten starý rozvrtal? Jděte se zeptat občanů v sousedství té nové čističky, jak se jim tam nyní žije!
 3. Opravdu budou mít z naší činnosti prospěch Dobřejovice? Zabráněním výjezdu na naší Říčanskou naopak zůstane veškerá dopravní zátěž na straně exitu 8.
  O otevření silnice mezi parky jsme po pravdě řečeno neuvažovali a považujeme to za uzavřenou záležitost.
 4. 110 hektarů dávají dohromady severozápadní rozvojová zóna Průhonice (73 ha) a komerční zóna Čestlice (39 ha). Sám developer svojí zónu propaguje jako „největší za posledních deset let“.
 5. Ve vyhodnocení vlivu změny územního plánu Čestlic, které mělo za cíl rozšířit komerční zónu za valem na celou plochu mezi exity 6 a 8, se na straně 54 píše, že „došlo ke zpřesnění objemu generované dopravy z 6 800 na cca 9 500 voz./den v jednom směru“. Čili dohromady okolo 20 tis. vozidel denně. A to nepočítáme vozidla, která by používala komunikaci v zóně k tranzitu v případě vybudování výjezdu na Říčanskou!
 6. Ve stejném dokumentu se lze dočíst i to, že v Průhonicích máme překročeny limity pro hluk i imise škodlivin, což je stav nezákonný a radnice by měla bránit jeho zhoršení, když už ho nemá vůli zlepšit.
 7. V žalobách nejsou přezkoumávány vykonstruované pochybnosti o rozhodnutí úřadů, úřady bohužel zcela reálně rozhodují ve prospěch developerů bez ohledu na závazné předpisy i zdravý rozum. Krajský soud například v rozsudku ve věci CP Čestlice k úvahám Stavebního úřadu Říčany napsal v bodě 38 doslova: „Stavební úřad pak ve svém rozhodnutí o změně územního rozhodnutí poznamenal, že námitka žalobce směřující proti souhlasu ze dne 30. 6. 2016 je opožděná, neboť ji měl žalobce uplatnit v řízení o vydání územního rozhodnutí ze dne 16. 2. 2015. Absurdnost takové argumentace spočívá v tom, že je žalobci vytýkáno, že nebrojil proti obsahu souhlasu ze dne 30. 6. 2016 v době, kdy tento souhlas neexistoval, a tedy jej objektivně nebylo možné napadat.“
 8. Měření hluku bylo provedeno v době uzávěry Říčanské, jsou na to důkazy:Mail Borovičková
 9. Ochranné pásmo Průhonického parku existuje od roku 1981 a zahrnuje i celý prostor komerční zóny Čestlice jih, ve stejné podobě jej převzalo i UNESCO (http://whc.unesco.org/en/list/616/), to se ani developerovi ani majitelům pozemků z Čestlic pochopitelně nelíbí.
  Grafické vymezení parkuUNESCO
 10. Pan Kindl postupuje při vytváření územních plánů nepřípustným způsobem, je k tomu dostupný dokument České komory architektů. Stavovský soud ČKA ve věci zatím nerozhodl, o zproštění nemůže být řeči.
 11. Proč se enviromentální spolky nemají setkávat s developery? Protože spolu nemají, o čem mluvit. Spolek je účastníkem správního řízení, není ve sporu s developerem. Může to skončit jedině tak, že developer nabízí nebo vyhrožuje. Méně obezřetné spolky už na to doplatily.
 12. A nakonec a možná především, pokud mají voliči pochybnosti o některých kandidátech, volební systém jim umožňuje vybrat si zástupce z vícero kandidátek dle vlastního uvážení. Přejeme jim šťastnou ruku!

 

Náš program inspiruje

Předvolební kampaň je jistě tím správným obdobím, kdy se v rámci obce může hovořit o minulých úspěších, poučit se z chyb a vytýčit další směřování. Jsme proto rádi, že náš program k takové diskusi také přispívá a obě zbývající volební uskupení s naším programem polemizují. K aktuální diskusi tedy můžeme sdělit následující.

Vestecká spojka

Pokud jsou naše informace o této stavbě chybné nebo dezinterpretované, jak je možné, že ostatní dotčené obce jsou proti její výstavbě? To se týká Vestce, Jesenice, Šeberova/Hrnčířů a Křeslic a každý si to může snadno ověřit. Proč nechal Vestec dokonce koridor vestecké spojky vymazat ze svého územního plánu? Proč to neudělaly Průhonice? Protože jejich zastupitelstvo v rozhodující většině tu spojku prostě chce, jiný závěr z toho lze těžko udělat. Kolik článků v Průhonicku vyšlo na podporu vestecké spojky a kolik bylo opozičních? Kolik odpůrců výstavby sedělo na pódiu, když byla „beseda s občany“? Pokud jsme však konkurenční kandidáty inspirovali k tomu, aby se v budoucnu zasadili o vedení spojky v tunelu, přispěli jsme k dobré věci. Nebudeme se pídit po tom, jak toho chtějí dosáhnout a nebudeme je obviňovat z populismu.

Výjezd na Říčanskou

Tento výjezd se staví proto, že developer má problém s kapacitou výjezdu na straně exitu 8, což je napsáno v dokumentech ke změně číslo 2 územního plánu Čestlic (na str. 23). Zbudování výjezdu na ulici Říčanská změní obslužnou komunikaci v této zóně na tranzitní a objízdnou trasu. Každý občan se může prakticky každý pracovní den mezi 7. a 8. hodinou ranní podívat z mostu na dálnici D1 a zamyslet se, co udělají řidiči chvátající do Prahy, avšak díky nedostatečné kapacitě tří pruhů dálnice popojíždějící nedostatečným tempem. Prostě sjedou na exitu 8 a zjistí, že existuje supr nová silnice až do Průhonic a tam už se nějak vymotají, třeba přes parkoviště Alberta …

Strategický plán

Zavázali jsme se, že budeme důsledně naplňovat platný strategický plán obce, jenž byl sestaven na základě přání občanů a jehož hlavním cílem je omezení tranzitní dopravy a ochrana životního prostředí. Jak vestecká spojka, tak i výjezd na Říčanskou budou pro tranzitní dopravu naopak magnetem. Každá dopravní stavba generuje další znečištění ovzduší. K tomu není, co dodat, není na tom, co řešit.

Územní plán

Otázka je jednoduchá, chceme nebo nechceme zastavět těch více než 70 hektarů v severozápadní rozvojové zóně? Chceme být jako Čestlice? Je nanejvýš spravedlivé nechat rozhodnout voliče. My tu „rozvojovou zónu“ chceme zásadně přehodnotit a doufáme, že dostaneme hlasy od stejně smýšlejících občanů. Neodpovídá skutečnosti, že obec nemůže nic dělat. Z auditu, který si nechala obec udělat, vyplývá několik možností řešení: pokud např. získali dnešní majitelé pozemek jako pole, pak obec z něj může zase pole udělat ze zákona bez nároku na náhradu. Náhrada vlastníkovi za určitých podmínek nenáleží také, jestliže ke zrušení zastavitelnosti došlo po uplynutí 5 let od nabytí účinnosti územního plánu nebo jeho změny, která zastavění dotčeného pozemku umožnila. Je také možné snížit limity zastavěnosti i způsob určení tak, aby se minimalizovali dopady na životní prostředí. Možnosti tu jsou a je třeba se jich chopit a dále prověřit, která je pro naší situaci nejlepší. A i kdyby developeři nakonec u soudu ve sporu s obcí uspěli, jak jsou občané strašeni, v nejhorším se vždy lze vrátit k původnímu stavu. Obec má kromě toho i další páky, jak motivovat developera, aby se s ní dohodnul, protože ten od obce také něco potřebuje. Kde je vůle, je i cesta!

Stavby ve veřejném zájmu

Pokud se o nějaké stavbě řekne, že je ve veřejném zájmu, vzbudí to dojem objektivní potřebnosti takové stavby. Bohužel je mnohdy nutnost budování takové stavby „ve veřejném zájmu“ značně relativní. Například, pokud řekneme, že je potřeba budovat Pražský okruh, většina z nás s tím bude souhlasit. Ovšem pokud je již postavená jeho varianta JVD, je opravdu ve veřejném zájmu budovat i variantu JVK (dnes pod krycím názvem „vestecká spojka“)? A podobně budou jistě všichni souhlasit, že je potřeba mít silnici mezi Průhonicemi a Čestlicemi a Dobřejovicemi. Ale když už dnes takové existují, je ve veřejném zájmu i budování další silnice za valem? Jistě existují i stavby, které jsou v nezpochybnitelném veřejném zájmu republiky jako celku, což ovšem neznamená, že taková stavba bude přínosem i pro obec, kde bude stát a bude provozována. Zde pro nás platí, „bližší košile než kabát“ a nebudeme podporovat žádnou stavbu, která ohrozí zájmy občanů Průhonic! A opět si mohou voliči svobodně vybrat, protože jiné uskupení slibuje ve svém programu, že stavby ve veřejném zájmu podporovat bude.

 

Rozvoj Průhonic budeme odvíjet od přání a zájmů občanů

 1. Budeme preferovat prospěch dnešních obyvatel, ochranu jejich životního prostředí, bezpečnosti a majetku. Naopak budeme zásadně regulovat aktivity tyto cíle ohrožující, zejména rozsáhlou výstavbu.
 2. Rozvoj obce budeme zakládat na tradicích a potenciálu Dendrologické zahrady, Průhonického zámku a parku, který je památkou UNESCO.
 3. Budeme důsledně naplňovat platný strategický plán obce, jenž byl sestaven na základě přání občanů a jehož hlavním cílem je omezení tranzitní dopravy a ochrana životního prostředí. V případě rozporu strategického a územního plánu, což je dnešní stav, bude rozhodující ten strategický.
 4. Uděláme vše proto, aby byla pravidla regulace výstavby v ochranném pásmu zámku a parku Průhonice důsledně aplikována a aby státní úřady neumožňovaly výjimky.

Bez možnosti vjezdu a výjezdu pro automobilovou dopravu z ulice Říčanská!

„Komerční zóna (dále jen KZ) bude přednostně obousměrně dopravně
napojena na dálnici D1 z EXITU 8 bez možnosti vjezdu a výjezdu pro automobilovou dopravu z ulice Říčanská.“ Tento slib dala starostka, která kandidovala za Sdružení nezávislých kandidátů Průhonice, Hole a Rozkoše:Hana Borovičková na kandidátní listině

Tento slib je zaznamenán černý na bílém v Průhonicku ze srpna 2014:

Výjezd na Říčanskou kruh nebude


Jak je však vidět ze
srpnového jednání našeho zastupitelstva, vedení radnice ze stáje Nezávislých pro budoucnost PHR slib daný občanům za závazný nepovažuje:

Průhonicko srpen 2018 cut.jpgZa opravdu zdařilou považujeme úvahu, že výjezd ze zóny má „přispět ke zmírnění dopadů dopravního zatížení generovaného komerční zónou Čestlice jih na obytné území Průhonic“. Každému musí být jasné, že situace bez výjezdu ze zóny bude pro obec vždy lepší než situace s výjezdem. Výjezd je potřeba zejména proto, že křižovatky na straně exitu 8 nepojmou plánovaný provoz v zóně na úrovni 20 tisíc vozidel denně.