Náš program

Dostáváme otázky, proč je náš program tak podrobný. Má to dva důvody: A) developer domáhající se svého pofidérního nároku na nelegální vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu v komerční zóně Čestlice jih zpochybňoval oprávnění obce Dobřejovice hájit před soudem zájmy svých občanů a došlo i na diskusi o programu, s jakým zastupitelé kandidovali, a za B) nebojíme se odpovědnosti za své sliby a až se nás zeptáte, jak jsme plnili ten a ten bod, neřekneme, že to bylo myšleno ve prospěch developera a k tíži občanů.

1. Rozvoj Průhonic budeme odvíjet od přání a zájmů občanů

a. Budeme preferovat prospěch dnešních obyvatel, ochranu jejich životního prostředí, bezpečnosti a majetku. Naopak budeme zásadně regulovat aktivity tyto cíle ohrožující, zejména rozsáhlou výstavbu.
b. Rozvoj obce budeme zakládat na tradicích a potenciálu Dendrologické zahrady, Průhonického zámku a parku, který je památkou UNESCO.
c. Budeme důsledně naplňovat platný strategický plán obce, jenž byl sestaven na základě přání občanů a jehož hlavním cílem je omezení tranzitní dopravy a ochrana životního prostředí. V případě rozporu strategického a územního plánu bude rozhodující ten strategický.
d. Uděláme vše proto, aby byla pravidla regulace výstavby v ochranném pásmu zámku a parku Průhonice důsledně aplikována a aby státní úřady neumožňovaly výjimky. Budeme se snažit i o zvýšení ochrany Dendrologické zahrady např. prostřednictvím ochranného pásma.

2. Udržitelný rozvoj Průhonic a ochrana životního prostředí

a. Zasadíme se o zachování a v lepším případě i zlepšení životního prostředí pro občany Průhonic. Dopad do životních podmínek obyvatel bude kritériem rozhodování radnice. Budeme respektovat a dodržovat zákony o ochraně přírody a krajiny i další zákony chránící životní prostředí a nezastavěnou krajinu.
b. Nebudeme podporovat projekty směřující k ničení krajiny a orné půdy na úkor zdraví občanů.
c. Vyvineme úsilí proti další výstavbě obchodních center těsně za hranicí obce, pokusíme se dohodnout s okolními obcemi a dotčenými úřady, aby v územních plánech v blízkosti Průhonic nebyly umisťovány projekty s vlivem na zhoršení dopravní situace. Konkrétně např., aby se v Čestlicích nerozšiřovala tzv. Komerční zóna Čestlice jih.
d. Budeme apelovat na státní orgány, aby nepovolovaly výstavbu v nadlimitně zatížených územích z hlediska hluku a imisí jak v Průhonicích, tak i v okolí. Samostatně i ve spolupráci s okolními obcemi se zasadíme o ochranu zemědělského půdního fondu a dodržování zákona o ochraně ZPF.

3. Územní plán a regulace výstavby

a. Aktuální podobu územního plánu považujeme za hrozbu pro životní prostředí občanů, jejich bezpečnost i hodnotu jejich nemovitostí. Proto budeme usilovat o jeho revizi.
b. Výstavba a provoz obchodních center dle plánů současné radnice přinese nejen zvýšení provozu v obci řádu desítek tisíc vozidel denně, ale i zvýšení kriminality v Průhonicích pramenící z každodenního pohybu mnoha desítek tisíc osob. S výstavbou související nárůst počtu vozidel neznamená jen dopravní zácpy, riziko nehod včetně růstu rizika pro chodce, ale i další zhoršení kvality ovzduší, které dýchají naše děti.
c. Budeme požadovat prověření zákonnosti schválení poslední změny územního plánu č. 2B, zejména s ohledem na právoplatnost vypořádání připomínek občanů. V případě závažných pochybností budeme požadovat pozastavení platnosti a revizi změny č. 2B.
d. Najdeme takové odborníky na územní plánování, kteří budou mít zkušenosti s udržitelným rozvojem obcí a ochranou životního prostředí, naopak už nebudeme spolupracovat se subjekty, které se podílí na devastaci životních podmínek obyvatel.
e. Na veškeré nově zastavované plochy (obytné i obchodní) se budeme snažit aplikovat maximální míru zastavěnosti 15 % s minimálním podílem zeleně 60 %. Individuální bytová výstavba bude řešena dle platného územního plánu.
f. Právní audit k tzv. severozápadní rozvojové zóně ukázal, že zásadní redukce rozsahu výstavby je možná. Necháme tento dokument dále rozpracovat do praktického návodu, jak omezit obchodní zóny přítomné v územním plánu Průhonic. Pokusíme se pozemky určené k výstavbě komerčních center změnit na jiné využití (např. vzdělání, sport) a co nejvíce snížit limity zastavěnosti.
g. Rozsáhlé stavební projekty, které se nepodaří upravit do přijatelné podoby, se budeme snažit odsunout v čase a zastavitelnost bude umožněna až v delším období. Pokusíme se řídit výstavbu pomocí regulačních plánů a stavebních uzávěr.
h. V ohledu omezení výstavby se poučíme z aktivit zkušenějších obcí a budeme čerpat z jejich znalostí (např. z Říčan).

4. Doprava

a. Vzhledem k neexistenci záruk přijatelnosti pro Průhonice a zjevnému rozporu se strategickým plánem jsme PROTI výstavbě vestecké spojky, stejně jako ostatní dotčené obce. Svoje další kroky budeme koordinovat s Vestcem a Jesenicí tak, abychom dosáhli zastavení projektu spojky.
b. Naším cílem je neumožnit dopravní napojení Komerční zóny Čestlice jih do rezidenční čtvrti Michovky ani na ulici Říčanská.
c. Zamezíme rozšíření Exitu 6, které by mělo ústit až na ulici Říčanská, v bezprostřední blízkosti obytných čtvrtí Průhonic. Prověříme možnost převedení ulice Říčanská do kategorie místní komunikace.
d. Pokusíme se zabránit výstavbě Exitu 4, který má přivádět na náš katastr více než 40 tis. vozidel denně a je tudíž v rozporu se strategickým plánem Průhonic. Budeme jednat s vedením Prahy o odstranění Exitu 4 z jejich územního plánu.
e. Zvážíme možnost umístit radary a zákazy předjíždění na ulicích Říčanská a Kunratická.
f. Pokusíme se ve spolupráci se státními orgány řešit hluk z dálnice, který dnes překračuje hygienický limit, např. snížení rychlostního limitu v noci.
g. Budeme se snažit realizovat opatření ke zklidnění dopravy v obci a zejména redukci tranzitní dopravy.
h. Vyhodnotíme možnosti výstavby obchvatu Průhonic.
i. Pokusíme se vyřešit problémy s parkováním u zdravotnického domu a u OD Azalka.

5. Otevřená radnice, radnice pro občany

a. O osudu Průhonic se nebude rozhodovat v kancelářích developerů, ale na průhonické radnici!
b. Občan Průhonic bude na radnici vždy vítán.
c. Pokud možno všechny dokumenty k jednání zastupitelstva budou zveřejňovány na webu obce spolu s pozvánkou s předstihem, aby si je občané mohli dopředu prostudovat a případně sdělit svůj názor zastupitelům.
d. Jednání zastupitelstva budou nahrávána na video a budou dostupná na webu, zvážíme i online přenosy.
e. V zápisech bude hlasování uváděno po jménech, např. Pro: 2 (Vomáčka, Žemlička), proti: 1 (Vokatá).
f. Občané budou moci požádat o jakýkoli dokument, a to i bez formální žádosti na základě zákona 106 o svobodném přístupu k informacím.
g. Občané Průhonic budou moci za stanovených podmínek navrhnout bod jednání zastupitelstva do sekce různé.
h. Při rozhodování o zásadních věcech bude občanům umožněno vyjádřit se v referendu.

6. Ekonomika

a. Obec bude hospodařit s vlastními příjmy, úvěry budou přípustné pouze jako překlenovací instrument v případě investic.
b. Učiníme opatření k maximálnímu možnému čerpání dotací zejména na zlepšení infrastruktury a dosažení strategického cíle snížení tranzitní dopravy.
c. Budeme motivovat fakticky zde žijící občany, aby se v Průhonicích nahlásili k trvalému bydlení s cílem navýšení příjmů rozpočtu. Z pohledu obce je nelogické a kontraproduktivní podporovat výstavbu dalších čtvrtí pro občany, kteří se zde nepřihlásí k pobytu.
d. Prosadíme revizi investičních plánů obce a velké projekty přehodnotíme s ohledem na výhledové snížení intenzity komerční i bytové výstavby oproti plánům současné radnice. Budeme pokračovat v přípravě těch projektů, které budou sloužit dnešním obyvatelům a naopak prosadíme pozastavení projektů, jež souvisí s dnes plánovaným nadměrným rozsahem výstavby.
e. Navrhneme výměnu pouličního osvětlení za takovou LED technologii, aby světla mířila na ulici, nevytvářela světelný smog a šetřila energii.

7. Školství, sociální oblast a zdravotnictví

a. Vzdělání považujeme za jednu z největších hodnot. Proto budeme pokračovat ve zvyšování kvality výuky v MŠ i ZŠ tak, aby obyvatelé Průhonic nebyli motivováni vozit svoje děti do jiných obcí.
b. Zjistíme potřeby seniorů a zajistíme jim potřebné služby.
c. Začneme s přípravou budování domova pro seniory s pečovatelskou službou.
d. Budeme se snažit upravit kapacitu zdravotnických služeb tak, aby odpovídala reálnému zájmu a občané netrávili čas v čekárnách.

8. Bezpečnost

a. Obecní policie – občan od strážníka už nikdy neuslyší větu „Tohle není naše práce“, zasadíme se o zlepšení vztahů mezi OP a občany.
b. Za zásadní faktor prevence kriminality považujeme podstatné omezení výstavby v obci a okolí, které budeme prosazovat.
c. Budeme podporovat SDH Průhonice jako nedílnou součást bezpečnostního systému v Průhonicích, i jako spolek pro práci s mládeží.
d. Vyhodnotíme možnosti rozšíření systému bezpečnostních kamer jako nástroje pro zvýšení bezpečnosti v obci a prevence kriminality.

9. Sport

a. Sport má pro obec i hodnoty nad rámec samotné pohybové aktivity, je prostředkem společenského života a budování sociálních vazeb a proto si zaslouží podporu obce.
b. Navrhneme rozšíření využití areálu dnešního fotbalového hřiště na víceúčelový reprezentativní a společenský prostor nejen pro sportovce.
c. S okolními obcemi dokončíme bezpečné propojení cyklostezek.
d. Podpoříme odborný a profesionální přístup ke sportovnímu rozvoji mládeže.

10. Kultura a společenský život a volný čas

a. Budeme se snažit o rozvoj sousedských vazeb mezi občany obce i s okolními obcemi. Budeme hledat způsoby, jak zlepšit společenský život v obci, aby se občané více setkávali a komunikovali.
b. Aktivně se budeme zajímat o preference občanů a prověříme proveditelnost jejich návrhů, např. zřízení přírodního koupaliště.
c. Vrátíme některé tradice zpět do obce, např. stavění máje.
d. Navrhneme a pokusíme se prosadit bezplatný přístup do Průhonického parku občanům, a to nikoli na úkor rozpočtu parku. Naším cílem je, aby se park stal nedílnou součástí života obce.
e. Vytvoříme plán pro dětská hřiště a sportoviště tak, aby občané všech věkových kategorií i návštěvníci obce měli důvod na nich trávit volný čas.
f. Pokusíme se najít vhodný a důstojný pozemek na vybudování hřbitova na katastru Průhonic.

Volební program PPŽ 2018 v plném znění ke stažení